Công tác quản lý nhà nước về gia đình hiện nay

Ngày 25/02/2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Công tác quản lý nhà nước về gia đình hiện nay" do TS. Trần Tuyết Ánh, Vụ Gia đình làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học, nhà quản lý thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, chính sách gồm:

1. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (Chủ tịch Hội đồng);

2. GS.TS. Đặng Cảnh Khanh, Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển (Ủy viên phản biện);

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Học viện Hành chính quốc gia (Ủy viên phản biện);

4. TS. Võ Quốc Đoàn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Ủy viên );

5. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, Trường Đại học KHXH và Nhân văn (Ủy viên);

6. PGS.TS Lê Ngọc Văn, Viện Gia đình và Giới (Ủy viên);

7. PGS.TS. Trần Đức Ngôn, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (Ủy viên).

Tại cuộc họp, Hội đồng  nhất trí bầu PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa là Ủy viên Thư ký của Hội đồng.

Sau khi nghe TS. Trần Tuyết Ánh, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả thực hiện đề tài. Hội đồng đã nghe nhận xét phản biện và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thống nhất và kết luận như sau:

- Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ. Đội ngũ tham gia nghiên cứu có trình độ chuyên môn và năng lực phù hợp.

- Đề tài đã khảo sát, đánh giá thực trạng và phân tích xử lý số liệu tốt làm rõ những thành công, hạn chế về công tác quản lý gia đình ở trung ương và địa phương. Phân tích mối quan hệ giữa quản lý nhà nước về gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các Bộ, ngành liên quan.

- Đề tài đưa ra được những dự báo về xu hướng biển đổi của gia đình Việt Nam trong thời gian tới và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về gia đình.

Hội đồng đã thông qua đề tài và kiến nghị một số nội dung cần chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện. Phiên họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

Một số hình ảnh tại buổi họp Hội đồng:

 


Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp. 

 

TS. Trần Tuyết Ánh, Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài

GS.TS. Đặng Cảnh Khanh, Ủy viên phản biện nhận xét

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên phản biện nhận xét


PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa công bố kết quả và kết luận của Hội đồng

Đình Lâm