Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam - Bảo vệ và phát huy giá trị

Ngày 08 tháng 5 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam - Bảo vệ và phát huy giá trị, do PGS.TS.Bùi Hoài Sơn làm chủ nhiệm - Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: Văn hóa biển, đảo Việt Nam - Bảo vệ và phát huy giá trị.

GS.TSKH Lưu Trần Tiêu làm Chủ tịch Hội đồng, ủy viên phản biện là PGS.TS.Đặng Văn Bài, Cục Di sản văn hóa; PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung, Trường đại học Quốc gia Hà Nội; các ủy viên hội đồng là các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về quản lý văn hóa, văn hóa, di sản văn hóa biển đảo.

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Hoài Sơn báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu gồm cơ sở lý luận về văn hóa biển đảo, quản lý văn hóa; thực trạng hoạt động quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam hiện nay; các giải pháp nâng cao hoạt động quản lý văn hóa biển đảo.

Đề tài đã tổng quan tương đối tốt các công trình nghiên cứu có liên quan, phân tích đánh giá cụ thể kinh nghiệm quản lý văn hóa biển đảo của một số nước trên thế giới và hoạt động quản lý văn hóa của các triều đại phong kiến và công đồng của Việt Nam trong lịch sử. Đề tài đã phân tích đánh giá tương đối toàn diện về các chính sách quản lý văn hóa biển đảo, cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực quản lý văn hóa biển đảo, đồng thời chỉ ra những mặt tích cực để bảo tồn và phát huy, những vấn đề còn tồn tại cần điều chỉnh đối với các cấp quản lý và cộng đồng địa phương. 

Hội đồng đã đánh giá cao nhóm tác giả đã công phu, nghiêm túc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. Kết quả của đề tài đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý văn hóa biển đảo của Việt Nam đồng thời đề xuất được một số giải pháp có tính khả thi, là tài liệu tham khảo giúp cơ quan quản lý nhà nước trong hoạch định, xây dựng chính sách về quản lý văn hóa biển đảo, là tài liệu tham khảo cho giảng dạy và nghiên cứu. Hội đồng nhất trí thông qua đề tài đạt loại Xuất sắc  và yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa một số nội dung theo đóng góp ý kiến của thành viên Hội đồng.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu Đề tài:

 

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Lưu Trần Tiêu 

 

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Hoài Sơn báo cáo kết quả nghiên cứu

 

Ủy viên Hội đồng TS. Phạm Quốc Quân 

 

Ủy viên Hội đồng GS.TS. Nguyễn Duy Thiệu 

 

Ủy phản biện PGS.TS. Đặng Văn Bài 

 

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Hoài Sơn tiếp thu ý kiến

Nguyễn Thị Phương Loan