Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018-2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào thực hiện trong năm 2018-2019.

Từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các lĩnh vực: Văn hóa, Di sản văn hóa, Thể dục thể thao, Y học thể thao, Du lịch, Gia đình, Nghệ thuật và Mỹ thuật. 

 

Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực; Phó chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Tổng cục, Cục, Vụ chuyên môn của từng lĩnh vực; Ủy viên Hội đồng là đại diện cơ quan quản lý, các nhà khoa học có năng lực và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực. 

 

Căn cứ các Chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động của các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình do Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt để Hội đồng tư vấn xem xét các đề xuất có tính mới, sáng tạo về khoa học và công nghệ; có ý nghĩa thực tiễn, trực tiếp hoặc góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về lý luận và thực tiễn; đáp ứng nhu cầu phát triển của lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Đồng thời phù hợp với năng lực khoa học và công nghệ hiện có của ngành, có địa chỉ và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu.

 

Tổng số nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xác định đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện năm 2018-2019 là: 19 đề tài độc lập và 01 Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực Thể dục thể thao. Căn cứ kết quả tư vấn của Hội đồng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng, giao trực tiếp trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt.

 

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng, giao trực tiếp được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo công khai danh mục này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trang tin điện tử http://khcnmt-bvhttdl.vn và gửi cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng thuyết minh tham gia tuyển chọn theo quy định.

 

Một số hình ảnh các Hội đồng tư vấn:

 

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Văn hóa

 

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Di sản văn hóa

 

 

 

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Thể dục thể thao

 

 

 

 

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Y học Thể thao

 

 

 

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Mỹ thuật

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Loan