Xây dựng phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Theo quy định của Chính phủ đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2017, phải hoàn thiện phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, trở thành đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế tri thức, là giải pháp chủ yếu cho đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2011 – 2020, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực và trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ, các nhà khoa học, các tổ chức kinh tế. Bên cạnh đó, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập về vấn đề tự chủ tài chính hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thay thế Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

Theo đó, tổ chức khoa học và công nghệ công lập được phân loại theo mức độ tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư gồm: Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi đầu tư); Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi đầu tư); Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi đầu tư).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1434/BVHTTDL-KHCNMT ngày 10/4/2017 về việc xây dựng phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, theo đó Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Khoa học Thể dục thể thao, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, Viện Bảo tồn Di tích căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo chi tiết hoạt động của Viện từ năm 2011 đến hết 2016, đồng thời hoàn thiện xây dựng phương án tự chủ theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, nộp về Bộ trước ngày 30/5/2017.

Phương Loan