Thông báo về việc xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KHCN đăng ký tuyển chọn thực hiện năm 2018-2019

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 1496/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2018-2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về việc xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tuyển chọn như sau:

 1. Căn cứ định hướng mục tiêu, yêu cầu đối với sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững gồm 11 đề tài nhánh và các đề tài độc lập do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt đầu bài, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có chức năng, năng lực phù hợp với nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được Bộ phê duyệt, xây dựng hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018-2019.

2. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo đúng quy định.

(Điều 10: Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ; Điều 12: Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ)

Lưu ý: Tất cả các thuyết minh tham gia tuyển chọn, xét chọn phải có bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu

3. Nơi nhận và thời hạn nộp hồ sơ.

 - Nơi nhận: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 18  tháng 5 năm 2017.

(Thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại: 043.9438234 và 0933.668788 (Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan)./.

Phòng Quản lý nghiên cứu Khoa học